گزارش آنالیز تفکیکی

مشاهده آنالیز هوشمند گزارش های آماری مراحل انتخابات آنلاین
17410نفر

شرکت کنندگان دراین همه پرسی


4ماه

مدت زمان فرآیند همه پرسی راه رهایی مردم ایران


(شرکت کنندگان)

کل آراء ثبت شده

نتایج اولین نظرسنجی راه رهایی مردم ایران

آیا شما هم با طرح پیشنهادی راه رهایی مردم ایران موافقید ؟

بله - کاملا موافق هستم .
تعداد 16,892 رای ثبت شده . 97.02% درصد از کل 17410
بله - تاحدودی موافق هستم .
تعداد 470 رای ثبت شده . 2.70% درصد از کل 17410
خیر - موافق این طرح نیستم .
تعداد 29 رای ثبت شده . 0.17% درصد از کل 17410
من هیچ نظری ندارم .
تعداد 19 رای ثبت شده . 0.11% درصد از کل 17410
12هفته

مدت زمان فرآیند پیشنهاد کاندیداها از سوی ایرانیان سراسر جهان


90روز

مدت زمان فرآیند به تعداد روز


مدت زمان مرحله اول انتخابات ( پیشنهاد کاندیداها از سوی مردم ) به مدت 12هفته به طول انجامید و ایرانیان 375 شخص را پیشنهاد نمودند

پیشنهادهای دریافت شده

تعداد پیشنهادهای کاندیداها ارسالی ازسوی مردم

کل پیشنهادات = 47846پیشنهاد
پیشنهادات باطله = 765پیشنهاد
پیشنهادات معتبر = 47081پیشنهاد
تعداد47081پیشنهاد ثبت شده

مجموع پیشنهادهای ارسال شده توسط ایرانیان سراسر جهان


در مرحله اول تعداد 375 کاندیدا از سوی هم میهنان گرامی به سامانه راه رهایی مردم ایران پیشنهاد گردید

تفکیک مرورگرها به درصد

تفکیک دستگاه ها به درصد

آنالیز بر اساس پیشنهاد کاندیدا ها از طریق راههای ارتباطی از سوی مردم

پیشنهاد شده از داخل یا خارج از کشور به درصد

375

کاندیداهای پیشنهادی از سوی مردم


67

کاندیداهای پیشنهادی (بانوان)


308

کاندیداهای پیشنهادی (آقایان)


کاندیداهای پیشنهادی